Quản lý tài chính tiếng anh là gì

190

Quản lý tài chính là gì

Quản trị tài chính là  quản lý các nguồn tiền vốn với việc lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo, kiểm soát các hoạt động tài chính ví dụ như: mua sắm, sử dụng các quỹ tài chính của doanh nghiệp vào các hoạt động cần thiết.

=>>Xem thêm website về chủ đề Sức khỏe

Quản lý tài chính tiếng anh là gì

Quản lý tài chính tiếng anh là Financier

Ex : 

 1. Good financial management helps you save money well : quản lý tài chính tốt giúp bạn tiết kiệm tiền tốt
 2. Another area that your financial management system needs to address is risk : Một lĩnh vực khác nữa hệ thống quản lý tài chính của bạn cần giải quyết đó là rủi ro .
  =>>Xem thêm website về chủ đề Sức khỏe

Các từ vựng liên quan lĩnh vực về tài chính

 • Profit And Loss Account : Tài khoản xác định kết quả hoạt động kinh doanh
 • Reconciling Profit : Đối chiếu lợi nhuận
  =>>Xem thêm website về chủ đề Sức khỏe
 • Net Profit : Lợi nhuận ròng
 • Gains On Property Revaluation : Lãi đánh giá lại tài sản
 • Administrative Expenses : Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Inflation: Lạm phát
 • Deflation: Giảm phát 
 • Downturn: thời kỳ suy thoái
 • Recession: tình trạng suy thoái
  =>>Xem thêm website về chủ đề Sức khỏe
 • Depression: tình trạng đình đốn
 • To cut interest rates: cắt giảm lãi suất
 • To bring down the rate of inflation: giảm tỷ lệ lạm phát
 • Personal finances: tài chính cá nhân
 • High street banks: là các ngân hàng bán lẻ lớn có nhiều chi nhánh
 • Loan: cho vay
 • Mortgage: thế chấp
 • To be bust: bị phá sản
  =>>Xem thêm website về chủ đề Sức khỏe
 • To be nationalised (= bought by the government): bị quốc hữu hóa
 • Savings accounts: tài khoản tiết kiệm
 • To be made redundant: bị sa thải
 • To cut one’s workforce: cắt giảm lực lượng lao động
 • Accumulated: lũy kế
 • Advanced payments to suppliers: Trả trước ngưòi bán
 • Assets: Tài sản
 • Balance sheet: Bảng cân đối kế toán
 • Bookkeeper: người lập báo cáo
 • Capital construction: xây dựng cơ bản
  =>>Xem thêm website về chủ đề Sức khỏe

Bình luận